TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Koillismaan Kunto Piste Oy:n EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.


Rekisterinpitäjä

Koillismaan Kunto Piste Oy

Karhuntie 3 B 1

93400 TAIVALKOSKI

+358 40 8235617

kuntopiste@gmail.com


Yhteyshenkilö

Ulpu Tasala

Petäjätie

93400 TAIVALKOSKI

+358 40 8235617

ulpu.tasala@gmail.com


Rekisterin nimi

Koillismaan Kunto Piste Oy:n asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi kirjataan henkilötunnus ja tarvittaessa asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö. Rekisterin tietojen säilytysaika on sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen mukainen. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. suullisesti asiakastapaamisissa, sähköpostitse ja puhelimitse.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan niille kustannuksista vastaaville tai lähettäville tahoille, joille Koillismaan Kunto Piste Oy on raportointivelvollinen. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteri ja rekisterinpitäjän järjestelmä sijaitsevat EU:n alueella, mutta rekisterinpitäjällä on palvelun toteuttamista varten myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


Evästeet

Yrityksen internet-sivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet mahdollistavat internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla on mahdollista parantaa sivujen sisältöä.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua evästeitä käytettävän, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon pois kytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia sivujen täydelliselle toimimiselle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä on manuaalisena aineistona ja sähköisenä aineistona. Sähköisiä tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvatarkistuksia tehdään säännöllisesti. Paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat säilytetään lukitussa, paloturvallisessa kassakaapissa.


Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

• Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

• Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle; tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi